Základní
funkce
 • Nabízí okamžitý přehled  o riziku látek a směsí používaných ve společnosti.
 • Automaticky vytváří Karty chemické látky ve formátu A4 s přehledným zobrazením podstatných informací ke každému výrobku pro zaměstnance.
 • Bezpečnostní karty pro srozumitelné předání informací o riziku látek a směsí pro vaše zaměstnance můžete automaticky vytvářet v CZ, SK, AJ, DE a PL.
 • Možnost vytvořit si vlastní texty do Karty chemické látky pomocí šablon.
 • Vytváří přehledy skladovaného množství a spotřeby CHLS dle provozů (možnost propojení informací s výstupy programů pro nákup).
 • Umožňuje aktuální kontroly a okamžité zjištění výskytu SVHC látky v používaných produktech (Kandidátský seznam zvláště rizikových a omezených látek).
 • Možnost zjištění výskytu  senzibilizujících látek, diisokyanátů, PFAS, prekurzorů drog, prekurzorů výbušnin, biocidních účinných látek, látek dle Přílohy XIV a XVII REACH, látek RoHS směrnice, GADSL, POPś, látek PBT a vPvB a dalších. Možnost založení také vlastních restrikčních seznamů.
 • Zjištění množství vyrobené nebo dovezené látky obsažené v kompletním spektru výrobků pro potřeby registrace na Agentuře ECHA.
Bezpečnostní
listy a oznamování
Rychlý přístup k aktuálním verzím bezpečnostních listů dodaných výrobcem.
 • Základní databáze  více než 7000 bezpečnostních listů běžně používaných látek a směsí, často včetně expozičních scénářů.
 • SW CASEC klasifikuje směsi pomocí automatického výpočtového programu, popřípadě s využitím průvodce klasifikací. Pro klasfikaci směsi využívá informace k více než 116.000 látkám dle vaší volby - harmonizovaná klasifikace látky, popřípadě klasifikace dle registrační dokumentace nebo vlastní klasifikace.
 • Do vygenerovaného bezpečnostního listu automaticky doplní hodnoty PEL, NPK, DNEL, PNEC, toxikologické a ekotoxikologické údaje jednotlivyých složek směsi. Vygenerovat lze bezpečnostní list v jazykových mutacích EU plus ruština a to do různých i editovatelných výstupů (excel,.pdf, html).
 • Automatická tvorba etikety výrobku v souladu s Nařízením CLP.
 • Oznamování nebezpečných směsí uváděných na trh je plně automatizované S2S do evropského portálu Agentury ECHA - PCN (Poison Centrum Notification) portálu pro země, kde je tento formát oznamování dle Přílohy VIII CLP akceptován.  
Tvorba
přehledů
Rychlá tvorba přehledů jako podkladů pro vypracování:
 • Havarijních plánů dle zákona o vodách.
 • Protokolů dle zákona o průmyslových haváriích, případně podklady pro bezpečnostní zprávu nebo program.
 • Vyhodnocení dle zákona o ekologické újmě.
 • Přehledy o množstvích látek dle třídy hořlavosti, popř. bodů vzplanutí.
 • Roční bilanci těkavých organických látek (VOC) dle zákona o ochraně ovzduší.
 • ADR karta pro skladníky o balení nebezpečné látky pro přepravu.
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO) dle vyhlášky 273/2021 Sb. a etikety na odpadové nádoby.
Přeprava
nebezpečných věcí
Rychlá tvorba přepravních dokumentů dle ADR, IMDG a IATA:
 • UNIKÁTNÍ MODUL, nenajdete SW který nabízí takto komplexní tvorbu přepravních dokladů
 • Přepravní dokumenty jsou vyplněny v rámci jednoho zadání přepravy z výběru vašich položek a balení pro přepravu.
 • Automatické  upozornění a výpočet přepravy v omezeném množství.
 • Číselník kodu obalů pro přepravu.
 • Přepravní doklady pro ADR v CZ,SK a EN.
 • Přepravní doklady pro IMDG a IATA v EN. 
 • Detailní pokyny pro balení dle ADR, IMDG a IATA vždy při ruce a aktuální.
 • Karta pro skladníky o balení nebezpečné látky pro přepravu dle ADR, IMDG a IATA.
Další
funkce
 • Přehledné výstupy včetně piktogramů GHS a ADR symbolů.
 • Editace a úpravy výstupu před jejich dokončením v xls nebo txt formátu.
 • Výstupy všech přehledů a ovládání programu v 5 jazycích (CZ, SK, EN, PL, DE).
 • Klasifikátor směsi přímo ze směsí (možno zadávat i s UFI kódy).
 • Možnost zadání vlastní uživatelské klasifikace látek a její využití pro výpočet klasifikace směsi.
 • Tvorba vlastních šablon bezpečnostních listů (customizovatelný formát) včetně inteligentních překladů do 23 jazyků.
 • Implementovaný generátor/dekodér UFI kódů - jedinečných identifikátorů směsí.
 • Možnost práce s více soubory najednou, rychlé kopírování /Drag and Drop/
  URL odkaz na bezpečnostní list v každé položce využitelný pro styk v dodavatelsko odběratelském řetězci.
 • Automatický převod klasifikace výrobku na stránky e-shopu - zajistění povinnosti a zamezení sankcí ze státní správy.
 • Offline aktivní HTML stránka pro zaměstnance (WEB API), kde mají přehled používaných výrobků se základními informacemi a přístupem k BL a Kartě chemické látky/směsi nebo Přepravní kartě. NOVĚ BYLA PŘIDÁNA MOŽNOST EDITACE SKLADOVANÉHO MNOŽSTVÍ VÝROBKU PŘÍMO V TABLETU PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY NA PROVOZE!! DALŠÍ NOVOU FUNKCÍ WEB API JE MOŽNOST ODESÍLÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ NEBO PŘÍLOH ODBĚRATELŮM
 • Modul na tvorbu etiket na nebezpečné odpady, klasifikaci těchto odpadů a tvorbu ILNO, vše v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb.

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo ve vašem provozu.