Otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na dotazy, které jste nám poslali a které mohou být užitečné i pro ostatní uživatele.

Pokud ještě CASEC nemáte, vyzkoušejte DEMO.

Klasifikace směsi vlastností, kterou ani jedna ze složek nemá

Dotaz: Mám dotaz ohledně jedné směsi, která je složená ze dvou složek (směs toluenu a butanonu 50:50) První složka má věty H225, H304, H315, H319, H336, H361d,H373 Druhá složka má věty: H225, H319, H336 Je možné, aby v BL byla směs označena H410 ? Když ani jedna z původních složek tohle označení nemá? Jde mi o to, že jsem našla starý BL, kde při jeho nynější aktualizaci jsem vše v programu Casec zadala a zmizel mi symbol pro H410 oproti původní verzi. Jestli se někdy v minulosti nedošlo při klasifikaci k chybě a v dalších aktualizacích se tento symbol jen nesmyslně připisoval, aniž by to někdo zkontroloval, nebo by tam měl opravdu být…. Když původní složky zkontroluji v databázi ECHA, tak ani u jedné tato věta není obsažena.
Odpověď: Klasifikace směsi (směs toluenu a butanonu 50:50) a. Toluen V rámci registrační dokumentace je několik klasifikaci (self a harmonizované), kdy ty co jsou self obsahují klasifikaci jako Aquatic Chronic 3, H412 V harmonizované klasifikaci také žádná H410 není https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/30426 ani v notifikacích není nic „horšího“ než H412, není tedy důvod, aby z toluenu vyplynulo riziko H410 (Aquatic Chronic 1) b. Butanon Ten má v rámci reg.dokumentace uvedenu pouze 1 klasifikaci a ta je shodná s harmonizovanou klasifikací Ani v hramonizované klasifikaci, ani v CL notifikacích nikde žádné riziko „aquatic“ není https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/79649, není tedy důvod, aby z butanonu vyplynulo riziko H410 (Aquatic Chronic 1) Jde-li o Váš BL, nutno opravit. Jde-li o BL dodavatele, je Vaší povinností ho na tuto nesrovnalost upozornit a požádat o nápravu.

Změna UFI při změně klasifikace složky směsi

Dotaz: Změna UFI je daná při změně složení nebo při překročení stanovených limitů od oznámených koncentrací, ale jak je to v případě změny klasifikace složek/látek ve směsi? Změny klasifikací složek/látek mohou a nebo nemusí způsobit změnu klasifikace celé směsi. Jde v těchto případech o malý update oznámení nebo je nutné měnit UFI směsi? Pozn. Změna klasifikace složky resp. látky může být dána změnou přílohy VI (harm. kl.) nebo změnou klasifikace složky/látky výrobcem.
Odpověď: Pro změnu klasifikace složek ve směsi není v předpise přímo uvedeno pravidlo. Když se mění klasifikace složky (ať už změna závazné harmonizované klasifikace, nebo např. použitím klasifikace jiného registranta látky), tak to lze považovat za výsledek vyhodnocení toxikologických informací. Lze tedy využít pravidlo: ...v případě, že jsou k dispozici nové toxikologické informace o nebezpečných vlastnostech dané směsi nebo jejích složek, jež jsou požadovány v oddíle 11 bezpečnostního listu... Určitě není potřeba měnit UFI, takže bude stačit malý update.

Jak na první pohled poznáte, že BL je už dle nové legislativy (nařízení 2020/878)?

Pokud není tato informace v záhlaví BL, tak se dá celkem rychle zorientovat podle nových oddílů, které v 2015/830 nebyly, nebo jsou změněné … tj.: 9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti 9.2.2 Další charakteristiky bezpečnosti 11.2 Informace o další nebezpečnosti – Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 12.7 Jiné nepříznivé účinky 14.1 UN číslo nebo ID číslo 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO + informace o nano, ED a další…

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo ve vašem provozu.