Aktualizace CASEC

Zde najdete nejaktuálnější verze instalátorů aplikace a seznam změn v jednotlivých verzích. Pokud ještě CASEC nemáte, vyzkoušejte DEMO.

Seznam změn

Verze 2.0.99 (08.04.2024)

 • WebAPI 2.0 - nové UI, hromadné stahování souborů a příloh, export PDF a Excel, editace provozních hodnot (např. skladovaných množství) přímo v tabletu při kontrole provozu (NUTNÁ samostatná AKTUALIZACE SLUŽBY - postup viz Znalostní databáze)
 • nová příloha do klasifikační rozvahy při tvorbě MiM
 • oprava šablony MSDS sekce 2.3, 7.2 , 8.1
 • drobné úpravy UI
 • hromadné operace - vyhledání, filtrování podle provozu
 • datum ve výstupních reportech (v názvu souboru a v zápatí)
 • historie PCN (možnost zobrazit si v datové tabulce detaily o jednotlivých podáních: datum/trh/UFI)

Verze 2.0.98 (23.02.2024)

 • klasifikace a zobrazení klasifikace podle C&L notifikace v detailu látky
 • drobná úprava klasifikátoru
 • úprava zkratky jazyků pro PCN psát vždy jako kapitálky
 • možnost vyhledávání podle Provozu při generování i6z souboru pro oznámení do PCN
 • BL, záložka ostatní – přidána kolonka pro skladovací třídu
 • Hromadné operace – UI (přidán Provoz, oprava názvu kolonky na Požadovaná hodnota)
 • BL, průpis kódu produktu (dříve označení výrobce) a skladovací třídy do BL
 • uživatelské i obecné úpravy UI
 • oprava PCN

Verze 2.0.97 (03.01.2024)

 • sloupec „Poznámka“ v databázi bezpečnostních listů
 • vylepšení vyhledávání při kopírování souborů
 • zobrazení jazykových mutací názvů ve formuláři Detail látky pro zápis uživatelské klasifikace látky pouze pro jazyky vyši licence
 • custom P-pokyny - možnost vytvořit více textových variant věty (P280[0]; P280[1]; P280[2]…)
 • výjimka při klasifikaci Asp. Tox při tvorbě BL i v Položce - možnost eliminovat zásadu priority výstražných symbolů 
 • rozšíření možnosti výběru dat pro zobrazení ve Web API
 • oprava kontroly pH pro oznamování do PCN
 • oprava funkce drag and drop (kopírování)
 • aktualizace šablony BL:
  • doplňující informace - BL, odd. 2.2 - 2 řádky pro vlastní texty
  • biologické limity - BL, odd. 8.1.3
  • prekurzory výbušnin - BL, odd. 15.1
 • podpora W11

Verze 2.0.96 (19.10.2023)

 • možnost zobrazit si základní BL pouze pro čtení

 • možnost zápisu záporných rozpětí [např. -20 - (-60)]

 • úprava etikety pro látky povinné dle CLP

 • automatické přiřazování EUH204 (isokyanáty) a EUH205 (epoxidy)

 • oprava PCN při odesílání oznámení pro více než 10 trhů

 • možnost filtrování v hromadných operacích dle provozů

 • možnost skrývat sloupce v seznamech (např. databáze BL a databáze Látek)

 • úprava rozesílky info e-mailů pro regulované látky

 • drobné úpravy UI

Verze 2.0.95 (29.08.2023)

 • nastaveny výpočty WGK pro látky závadné vodám
 • možnost zápisu rozmezí složení BL se znaménky ≤ / ≥ / < / >
 • oprava zobrazení množství (velmi malá čísla, aby se nezobrazovala ve scientific formátu)
 • drobné úpravy DPI (UI)
 • oprava hledání "full words"(pouze celá slova)
 • vylepšené (podrobnější) členění menu

Verze 2.0.94 (27.06.2023)

 • zobrazení poboček v rámci firmy, souboru a při kopírování (v nastavení programu)
 • oprava výpočtu PZH pro směsi obsahující jmenovítě vybrané látky
 • hláška pro uživatelské seznamy látek (regulované látky)
 • oprava šablony BL (kinematická viskozita)
 • oprava zobrazení float
 • drobné opravy UI 
 • zapracované změny vydané v rámci verzí 2.0.91 až 2.0.93
Verze 2.0.91 až 2.0.93 byly vydány jako individuální úpravy pro konkrétní licence. Všechny změny jsou součástí verze 2.0.94.

Verze 2.0.90 (10.05.2023)

 • úprava výpočtu protokolu pro průmyslové havárie (PZH)
 • přidání možnosti průpisu změn v uživatelském BL, který byl použitý jako složka v dalších bezpečnostních listech MiM (směs ve směsi)
 • úprava konverze data pro některé firemní hardwarové konfigurace (RDP)

Verze 2.0.89 (14.04.2023)

 • nově přidaná možnost volby jazyka pro přílohy, včetně hromadných operací (např. všem přílohám najednou přiřadit jazyk CZ)
 • úprava klasifikátoru při použití kinematické viskozity pro klasifikaci Asp. Tox. 1, H304
 • navýšení stability web API
 • drobné úpravy

Odstávka a údržba serveru

Vážení zákazníci, uživatelé SW CASEC, z důvodu údržby serveru nebude možné se přihlásit a používat SW CASEC od soboty 25.03.2023 16:00 hod. do neděle 26.03.2023 06:00 hod.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezký víkend.

Verze 2.0.88 (25.02.2023)

 • přidání UA jazykové mutace pro Tvorbu bezpečnostních listů
 • úprava šablony BL v případě, že se jedná o neklasifikovanou směs
 • drobné úpravy UI

Verze 2.0.87 (02.12.2022)

 • oprava nastavení Zobrazení
 • oprava přistupu do RES
 • drobné úpravy UI

Verze 2.0.86 (26.10.2022)

 • sestupné řazení látek ve složení (hmot. %)
 • propojení oddílů bezpečnostního listu se zobrazováním látek:
  v podlimitním množství (odd. 3,8,11,12,16);
  látek povinných podle CLP (odd. 2,3,8,11,12,16);
  a látek, pro které je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí
 • kontrola uživatelsky zadávaných klasifikací látek (neumožní zadat stejnou cestu expozice pro různé kategorie klasifikace Acute Tox. 1,2,3,4)
 • úpravy UI

Verze 2.0.85 (12.08.2022)

 • změna způsobu zadávání klasifikací a H-vět
 • úpravy v PCN (lze zadat MiM bez UFI s připojeným dílčím bezpečnostním listem; oznamování do Finska ve finštině a švédštině zároveň)
 • ILNO - lze vygenerovat i do SK, PL, EN, DE
 • jazykové mutace Ekologické újmy
 • další drobné úpravy UI (včetně nápovědy)

Verze 2.0.84 (23.06.2022)

 • nová funkce - Hromadné operace v souboru (pouze pro licence UNIVERSAL a PROFI) umožní Kopírovat, Odebrat, Přesunout a Upravit více položek najednou
 • rozšířené možnosti Kontroly dat
 • nový vzhled bezpečnostního listu
 • Etiketa - zobrazení a tisk: čísla povolení, složek povinných dle nařízení CLP, prefixů H-vět a P-pokynů
 • generování UFI bez použití DIČ
 • možnost vypnutí / skrytí chatu (na vyžádání)

Verze 2.0.83 (16.05.2022)

 • nové ekotoxikologické informace v detailu látky (biologická rozložitelnost, bioakumulační faktor a logKow)
 • oprava chyby filtrování
 • drobné úpravy UI

Verze 2.0.82 (01.04.2022)

 • nové překládací prvky ve formuláři BL

Verze 2.0.81.1 (01.03.2022)

 • úprava GUI (úprava uživatelského rozhraní)

Verze 2.0.81 (10.02.2022)

 • možnost výběru látek ze složení směsi, které budou započítány do klasifikace směsi
 • tisková příprava etikety - Multijazyčná - pro všechny jazyky najednou
 • překlad názvu senzibilizující látky (EUH208) do všech jazyků při tvorbě etiket
 • oprava řazení EUH vět v oddílu 2.2 bezpečnostního listu
 • možnost nastavení a zobrazení CAS čísla látky v datové tabulce s možností vyhledávání
 • hromadný překlad kompletních textů šablony BL do zvoleného jazyka
 • HTML mód - řazení příloh dle abecedy (a zvoleného jazyka) + možnost vyhledávání nyní už i v přílohách (Ctrl+F)
 • aktualizace IATA 2022

Verze 2.0.80 (1.12.2021)

 • implementace změn říjnové aktualizace IUCLIDu pro potřeby oznamování do PCN
 • spuštění S2S systému oznamování
 • doplnění výběru jazyka pro oznamování do zemí, kde je povoleno více možností úředního jazyka
 • doplnění okna na úvodní obrazovce pro chat v uživatelské databázi

Verze 2.0.79 (1.11.2021) 

 • úprava  volby Způsob skladování v položce (informace přebíraná do reportů PZH a dalších)
 • oprava funkce přejmenování Souboru 
 • příprava formuláře Firma na oznamování S2S do ECHA submission portalu

Verze 2.0.78 (1.10.2021) 

 • modul pro tvorbu identifikačních listů nebezpečných odpadů a štítků na odpadové nádoby za zaváděcí cenu do konce roku
 • možnost filtrování dle katalogového čísla odpadu
 • klasifikace odpadu na základě složení 
 • oprava konfigurátoru webserveru 
 • oprava chyby NPK/PEL zobrazení

Verze 2.0.77 (1.9.2021) 

 • nový modul pro tvorbu identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) a etiket na odpadové nádoby
 • možnost přihlašování do programu pomocí LDAP
 • možnost vkládat e-mail jako Přílohu do položky
 • vylepšení uživatelského UI

Verze 2.0.76 (2.8.2021) 

 • oprava chyby v zápisu názvu souboru

Verze 2.0.75 (9.7.2021) 

 • oprava chyby v zápisu uživatelské látky

Verze 2.0.74 (30.6.2021)

 • oprava UI programu
 • vylepšení oznamování směsí ze směsí do PCN portálu
 • oprava editace bezpečnostího listu

Verze 2.0.73 (28.5.2021)

 • možnosti onamování směsí do ECHA portálu s využitím UFI kódu dodavatelské směsi bez znalosti detailního složení
 • vylepšení zobrazení programu při napojení na externí monitory s různým rozlišením

Verze 2.0.72 (30.4.2021)

 • možnosti detailní specifikace důvodu aktualizace oznámení nebezpečné směsi na ECHA a další změny v oznamování související s dubnovou úpravu Submission portalu 
 • možnost volby více barev v podání
 • dekodér UFI dodavatelských směsí 

Verze 2.0.71 (1.4.2021)

 • možnost výběru toxikologických a ekotoxikologických studií látek pro tvorbu bezpečnostního listu a pro oznamování směsí 
 • úprava UI (problém s otevíráním Formuláře BL z Položky

Verze 2.0.70 (10.3.2021)

 • oprava možnosti vkládat více názvů směsí (Trade name) pro oznamování PCN s jedním UFI kódem
 • možnost podat oznámení pro více využití současně (spotřebitelské, průmyslové, profesionální)
 • historie UUID a zemí podaných oznámení, řízení malých updatů a velkých změn (major update)
 • zrušení automatického propisování LZV pole (látka závadná vodám) při využití Automatické aktualizace bezpečnostních listů dodávaných v základu programu (více než 6500 BL)
 • optimalizace zobrazení reportů

Verze 2.0.69 (24.2.2021)

 • zapracování změn v modulu Tvorba BL (šest desetinných míst pro rozmezí koncentrací, přidání nouzového kontaktu pro průmyslové směsi s neúplným složením, více Obchodních názvů výrobku, optimalizace převodníku do PCN)
 • přidání kolonky pro Číslo povolení výrobku a jeho průpis z BL formuláře do Položky a tiskové přípravy
 • do aplikace CASEC HTML byl přidán sloupec jazyka bezpečnostního listu (země) 

Verze 2.0.68 (20.1.2021)

 • zapracování změn v převodníku do PCN (důležitý update pouze pro uživatele modulu Tvorba bezpečnostního listu)

Verze 2.0.67 (8.12.2020)

 • zapracování převodníku do PCN formátu pro uživatele modulu Tvorba bezpečnostního listu
 • drobné úpravy UI (přizpůsobení velikosti přídavného monitoru)

Verze 2.0.66 (11.11.2020)

 • změna funkce filtrování s možností ukládání filtrů (lepší vícestupňové vyhledávání a reporting)
 • přidání "nanoformy" a návaznost na tvorbu bezpečnostního listu
 • aktualizované vydání multijazyčného formuláře BL dle nařízení 2020/878
 • propisování UFI kódu do bezpečnostního listu
 • multijazyčný katalog odpadů pro výběr a zařazení odpadu v oddíle 13 BL
 • úprava Modulu CMR - přepravní doklady, optimalizace pro SK

Verze 2.0.65 (3.9.2020)

 • příprava na oznamování do evropského registru nebezpečných směsí (PCN formát)
 • doplnění seznamů Regulovaných látek o endokrinní disruptory, aktualizace senamu látek senzibilizujících pro kůži a senzibilizujících při vdechování
 • rozšíření možností uživatelských šablon vlastních textů do Karty chemické látky
 • úprava UI 

Verze 2.0.64 (21.7.2020)

 • oprava klasifikátoru směsí pro použití SCL
 • oprava zobrazení Příloh v přehledech
 • vylepšení funkce vyhledávání a filtrování

Verze 2.0.63 (1.5.2020)

 • přepracovaný modul Přepravní dokumenty, nyní rozšířený o IMDG,IATA
 • zobrazení klasifikace složky dle koncentrace ve směsi v okně Složení
 • přidání možnosti zapsání SCL pro uživatelskou klasifikaci látky a pro výpočet klasifikace směsi 
 • úprava hraničního limitu koncentrace pro klasifikaci senzibilizujících látek, pokud je koncentrace ≥ 0,1, popř. ≥ 1
 • zrychlení načítání editačních formulářů
 • úprava uživatelského prostředí pro zvýšení komfortu použití

Verze 2.0.62 (11.2.2020)

 • oprava propsání klasifikace do formuláře při tvorbě bezpečnostního listu
 • drobné úpravy filtrování.

Verze 2.0.61 (30.1.2020)

 • rozšíření jazykových mutací pro tvorbu bezpečnostních listů na jazyky EU a ruštinu (detail viz ceník).

 • oprava zobrazení protokolu výpočtu zařazení objektu dle zákona o průmyslových haváriích

 • opravy klasifikátoru pro aerosoly

 • doplnění automatického zatřídění aerosolu do Třídy hořlavosti 
 • automatické doplnění klasifikace v položce pro formulář BL čisté látky
 • teoretický výpočet obsahu VOC ve směsi

Verze 2.0.60 (20.11.2019)

 • přidání checkboxu do klasifikátoru směsí pro uložení výsledné klasifikace do Formuláře BL
 • teoretický výpočet množství VOC ve směsi ze směsí

Verze 2.0.59 (01.11.2019)

 • oprava pravidel pro označování směsí na základě výpočtové klasifikační metody pro žíravost a vodní toxicitu
 • zavedení automatického upozornění na novou verzi programu ke stažení
 • úprava načítání stránek HTML módu

Verze 2.0.58 (01.09.2019)

 • oprava klasifikátoru (SCL)