DOKUMENTY CASEC

Dokumenty společnosti

Dokumenty ke stažení

Podle článku 35 nařízení REACH je povinnen zaměstnavatel umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v bezpečnostním listu pro látky nebo směsi, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni. Protože bezpečnostní listy jsou rozsáhlé dokumenty plné odborného textu a jsou určeny zaměstanaveli, je vhodné, aby zástupce společnosti z oblasti HSE, popř. externista, tyto informace zpracoval do srozumitelné a stručné formy. Tuto službu nabízí i náš SW prostřednitvím tzv. Karty chemické látky, kterou automaticky generuje dle údajů zadaných v bezpečnostním listu, anebo i pomocí vlastních šablon, které si uživatel může pro sebe vytvořit. Zde je několik ukázek možných výstupů ze SW:

Seznamy

Standardní věty o nebezpečnosti, doplňující informace o nebezpečnosti a doplňující údaje na štítku; Pokyny pro bezpečné zacházení; Třídy a kategorie nebezpečnosti - vše  podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění.

Pomůcky k nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Pravidla pro společné skladování chemikálií podle normy TRGS 510
Prohlášení o obsahu SVHC látek podle nařízení (EC) No. 1907/2006 (REACH)