Obchodní podmínky pro účast na vzdělávacích akcích

1 Přihláška k účasti na vzdělávacích akcích

Odesláním přihlášky na vzdělávací akci (webinář, seminář, školení apod.) objednatel akceptuje příslušnou obchodní nabídku dodavatele (dále také pořadatel vzdělávací akce nebo jen pořadatel), přičemž souhlasí s těmito obchodními podmínkami a s výší účastnického poplatku (cenou) za účast na vzdělávací akci. Přihláška je platná a účinná okamžikem, kdy byla doručena pořadateli vzdělávací akce na adresu uvedenou v kontaktních údajích nebo okamžikem, kdy byla pořadateli předána osobně. Přihláška může být odeslána prostřednictvím internetu nebo České pošty, a.s. nebo může být předána osobně.

2 Potvrzení o přijetí přihlášky

Přijetí každé přihlášky a její akceptaci potvrdí pořadatel vzdělávací akce e-mailovou zprávou zaslanou na adresu, která je uvedena v přihlášce.

3 Úhrada účastnického poplatku, vystavení a předání faktury

Objednatel obdrží fakturu 14 dní před konáním kurzu, na základě které uhradí poplatek (cenu) za účast na vzdělávací akci převodem na bankovní účet pořadatele. Pokud se jedná o bezplatný seminář, faktura nebude vystavena. Pokud tak neučiní do 10 dnů od obdržení faktury, může pořadatel vzdělávací akce platnost uzavřeného právního vztahu s objednatelem jednostranně zrušit, a to s okamžitou účinností. Tuto skutečnost musí pořadatel oznámit bezodkladně e-mailovou zprávou objednateli.

4 Podmínky stornování přihlášky

Stornuje-li objednatel přihlášku do 15 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce, pořadatel toto stornování plně akceptuje. Stornuje-li objednatel přihlášku do 3 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce, pořadatel toto stornování zčásti akceptuje a je-li zaplacen účastnický poplatek, tento v poloviční výši vrátí. Nevrácená polovina účastnického poplatku (ceny) v takovém případě oprávněně náleží pořadateli vzdělávací akce. Stornuje-li objednatel přihlášku později, než jsou 3 pracovní dny před pořádáním akce, pořadatel vzdělávací akce takové stornování neakceptuje a je-li zaplacen účastnický poplatek, tento poplatek (cenu) objednateli nevrátí. V takovém případě zaplacený poplatek (cena) náleží oprávněně celý pořadateli. Dále platí, že zašle-li objednatel přihlášku, přičemž osoby uvedené na přihlášce, ani jejich náhradníci, se na místo vzdělávací akce nedostaví, je objednatel povinen uhradit pořadateli účastnický poplatek (cenu) bez ohledu na neúčast těchto osob na vzdělávací akci.

5 Potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích

Potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích, ve formě certifikátu, předá pořadatel osobám, které se zúčastnily vzdělávací akce na místě v průběhu vzdělávací akce.

6 Další ujednání

Pořadatel vzdělávací akce a objednatel se mohou dohodnout na odlišných podmínkách jejich právního vztahu, než jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, pokud s tím oba projeví souhlas. Takové odlišné smluvní podmínky mají přednost před obecnými obchodními podmínkami.

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu v případě, že kurz nebude dostatečně zaplněn nebo z jiného závažného důvodu. Podmínka konání semináře je min 10 závazných objednávek. Potvrzení o konání kurzu obdržíte e-mailovou formou nejméně 14 dní předem.

7 Kontaktní údaje

CASEC s r.o.
zastoupená Ing. Radkou Vokurkovou
Táborská 922
29301 Mladá Boleslav
IČ 08465436
e-mail: info@casec.cz

 

 

Informování o zpracování osobních údajů

1 ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost CASEC s.r.o., se sídlem Táborská 922, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 08465436, (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji klienta: Jméno, příjmení, adresa, datum narození (dále jen „subjekt údajů“). 

2 ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako klientem;
 • vedení vnitřní evidence klientů a zaměstnanců.
3 ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail.

4 DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

5 KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše: CASEC s.r.o.
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: info@casec.cz; 
 • správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: +420 326 724 661
6 INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám, vyjma následujících případů:

 • za účelem vedení účetnictví osobní údaje zpracovává obchodní společnost MBfin s.r.o., Mladá Boleslav.
 • V případě nutnosti poskytuje správce osobní údaje orgánům Policie ČR či jiným orgánům veřejné moci, a to výhradně za účelem splnění jeho zákonné povinnosti. 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7 DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.