Zásady zpracování osobních údajů

Jak Google využívá soubory cookie

Společnost CASEC s.r.o. se sídlem Táborská 922/21, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 08465436, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 319372 jako správce osobních údajů těmito Zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje subjektů údajů zpracovává, na základě jakého titulu je zpracovává, jak dlouho je uchovává, komu je případně předává a jaká práva náleží subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů závisí od postavení subjektů údajů k CASEC s.r.o. jako správci osobních údajů.

1. Skupiny osobních údajů
Osobním údajem je jakákoliv informace vztahující se k fyzické osobě, pokud lze podle takové informace osobu přímo nebo nepřímo identifikovat.

CASEC s.r.o. při zpracování osobních údajů může přijít do styku s následujícími údaji:

Základní osobní identifikační a kontaktní údaje nevyhnutelné pro plnění smlouvy a smluvních povinností. Do této kategorie patří tyto údaje:
jméno a příjmení,
telefonní číslo,
e-mail,
IČ, DIČ v případě, že je subjekt údajů podnikatel,
Údaje nevyhnutelné pro zjištění a zajištění potřeb zákazníků:
cookies,
IP adresa,
informace o objednávkách.
Základní osobní identifikační a kontaktní údaje nevyhnutelné pro účast na seminářích a školeních

CASEC s.r.o. zpracovává výše uvedené osobní údaje pouze k vymezeným účelům, pouze na základě příslušných právních titulů pro zpracování, v rozsahu a po dobu nevyhnutelnou pro naplnění účelu jejich zpracování.

2. Právní titul pro zpracování osobních údajů
CASEC s.r.o. zpracovává osobní údaje subjektů v různém rozsahu a v závislosti na účelu jejich zpracování, a to:

bez souhlasu subjektů osobních údajů na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu CASEC s.r.o. nebo z důvodu plnění právních povinností, anebo
na základě souhlasu subjektu osobních údajů.

A) Zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy

CASEC s.r.o. zpracovává základní identifikační a kontaktní údaje za účelem jednání o uzavření kupní nebo jiné smlouvy, plnění smlouvy nebo její správy, a to v těchto případech:

subjekt údajů je obchodním partnerem CASEC s.r.o.,
subjekt údajů se registruje a vytvoří si uživatelský účet v licenci SW CASEC, kdy CASEC s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem řádného vedení a správy účtu,
subjekt údajů si objedná školení / seminář na https://casec.cz/kurzy

B) Zpracování osobních údajů z důvodů oprávněných zájmů CASEC s.r.o.

V takovém případě je zpracování osobních údajů společností CASEC s.r.o. nezbytné z důvodů jejich oprávněných zájmů, přičemž se jedná o tyto případy:

Osobní údaje související s uzavřením a plněním smlouvy. Jedná se zejména o osobní údaje osob, které nejsou přímo smluvní stranou smlouvy, ale ve smlouvě vystupují jako kontaktní osoby, odpovědné osoby atd.,
Osobní údaje návštěvníků webových stránek CASEC s.r.o., které slouží ke zjišťování chování návštěvníků webů za účelem zlepšování a přizpůsobování webů, sledování jejich návštěvnosti, a předcházení útokům na webové stránky CASEC s.r.o. V tomto případě zpracovává CASEC s.r.o. osobní údaje prostřednictvím souboru cookies nebo prostřednictvím IP adresy. Cookies jsou nezbytné pro řádné fungování webových stránek, a proto tyto údaje zpracovává společnost CASEC s.r.o. na základě jejího oprávněného zájmu.
Realizace marketingových aktivit se současným naplněním podmínky, že subjekt údajů takové zpracování osobních údajů může vzhledem k okolnostem důvodně předpokládat. Subjekt údajů má v takovém případě právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že takovou námitku vznese, nebude společnost CASEC s.r.o. dále jeho osobní údaje zpracovávat.
Zpracování a uchovávání komunikace z oficiálních stránek CASEC s.r.o. uchovává takovou komunikaci v případě jejích oprávněných zájmů, a to zejména v případech, kdy komunikace souvisí s plněním smlouvy, kdy subjekt údajů není smluvní stranou, v případě dotazů a požadavků vznesených subjektem údajů prostřednictvím oficiální elektronické adresy CASEC s.r.o. Takové záznamy jsou řádně uchovány a chráněny způsobem, který brání přístupu neoprávněných osob.
Vyřizování dotazů, stížností nebo požadavků zákazníků, spotřebitelů nebo obchodních partnerů.

C) Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Osobní údaje, u nichž se vyžaduje pro jejich zpracování souhlas, zpracovává CASEC s.r.o. pouze a v rozsahu uděleném souhlasem. Účely zpracování osobních údajů, podmínky a délka jejich zpracování se řídí podmínkami uvedenými v příslušném souhlasu a těchto zásadách.

CASEC s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě souhlasu zejména v těchto případech:

účast na školeních / seminářích a dalších akcích pořádaných CASEC s.r.o.,
zasílání jiných obchodních a marketingových sdělení.
Udělení souhlasu se zpracováním údajů je dobrovolné a jeho případné neudělení nemá jakýkoliv vliv na zákonná práva subjektů údajů. V případě, že je určitá služba vázána na poskytnutí souhlasu a souhlas nebyl subjektem údajů poskytnut, nemůže být taková služba poskytnuta.

Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat a odvolání souhlasu se žádným způsobem nedotkne zákonných práv a oprávněných zájmů subjektu údajů.

D) Zpracování osobních údajů nevyhnutelné pro plnění právních povinností správce

Ke zpracování osobních údajů za účelem plnění právních povinností dochází zejména v těchto případech:

zpracování a vyřizování reklamací,
plnění povinností uložených právními předpisy,
Zpracování z důvodu plnění smlouvy, oprávněných zájmů správce a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností, po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

3. Doba zpracování osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy CASEC s.r.o. uchovává takové údaje po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy, tj. po dobu platnosti a účinnosti smlouvy, a dále po promlčecí dobu jakéhokoliv nároku vyplývajícího ze smlouvy. Po uplynutí této doby CASEC s.r.o. osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněna nebo povinna tyto údaje dále zpracovávat na základě jiného právního titulu. Osobní údaje subjektů údajů bude CASEC s.r.o. dále zpracovávat po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud CASEC s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě plnění právních povinností, tyto údaje zpracovává po dobu nevyhnutelnou k plnění archivačních povinností vyplývající z platných právních předpisů.

V případě, že CASEC s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, takové údaje jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pokud CASEC s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, tak tyto údaje zpracovává po následující dobu:

údaje týkající se zákaznických účtů zpracovává CASEC s.r.o. do doby zrušení takového účtu,
v případě obchodních sdělení do doby odmítnutí jejich zasílání,
osobní údaje získané prostřednictvím cookies nebo IP adresy používá společnost CASEC s.r.o. po dobu nejvýše 3 měsíců. Proti takovému zpracování má subjekt údajů právo uplatnit námitku.

4. Subjekty, které se podílejí na zpracování osobních údajů
Kromě společnosti CASEC s.r.o. zpracovávají osobní údaje také jiné subjekty, které CASEC s.r.o. využívá při výkonu své podnikatelské činnosti. Těmito subjekty jsou zejména subdodavatelé, kterými jsou zejména dodavatelé, poskytovatelé kurýrních a logistických služeb, účetní společnosti, advokátní kanceláře, firmy nebo podnikatelé, kteří CASEC s.r.o. poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, nebo kteří jsou jejími obchodními partnery.

Pokud tito subdodavatelé zpracovávají osobní údaje subjektů údajů předané společností CASEC s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze a výlučně v souladu s pokyny CASEC s.r.o.

Každý subdodavatel CASEC s.r.o. je vybírán s náležitou péčí tak, aby splňoval veškeré zákonné předpoklady, přičemž s každým takovým subjektem uzavírá CASEC s.r.o. smlouvu o zpracování osobních údajů, kde má každý subdodavatel přesně vymezena práva a povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje může CASEC s.r.o. poskytnout také subjektům určeným na ochranu jejich práv nebo jiným subjektům, zejm. správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, pokud to ukládají právní předpisy.

5. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Právo na přístup

Na základě práva na přístup k osobním údajům má subjekt údajů právo vědět, jaké údaje o něm CASEC s.r.o. zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde tyto údaje získává a komu je předává.

V této souvislosti má subjekt údajů následující práva:

právo na potvrzení, zda CASEC s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje,
právo na přístup k osobním údajům,
právo na informace o účelu, způsobu, době a příjemcích osobních údajů,
právo na kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že se jedná o první kopii, tato je poskytnuta bezplatně.

Právo na opravu

V případě, že subjekt údajů zjistí, že údaje, které CASEC s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je CASEC s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila, případně doplnila. Současně má subjekt údajů povinnost oznamovat změny svých osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, pokud dokáže, že společnost CASEC s.r.o. přestala zpracovávat údaje v souladu s obecně závaznými předpisy. Subjekt údajů je oprávněn požádat o výmaz písemně.

Uplatnění práva na výmaz osobních údajů automaticky neznamená, že CASEC s.r.o. smaže všechny osobní údaje subjektu. Toto právo se neuplatní pouze v případě, že pro zpracování osobních údajů má společnost CASEC s.r.o. jiný právní titul, kterým může být plnění právní povinnosti, plnění smlouvy nebo oprávněný zájem.

Právo na omezení zpracování

Toto právo umožňuje subjektu údajů v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných operací ze strany CASEC s.r.o., a to po omezenou dobu. K takovému omezení zpracování osobních údajů dojde v případě, že:

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů,
osobní údaje zpracovává CASEC s.r.o. bez dostatečného právního základu,
subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů po dobu šetření námitky.

Právo na přenositelnost

Subjekt údajů má právo na základě žádosti získat osobní údaje, které se ho týkají a které společnosti CASEC s.r.o. poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat je jinému správci, a to v případě, že:

zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě,
zpracování se provádí automatizovaně.
Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že ke zpracování jeho osobních údajů neexistuje oprávněný zájem, má právo vznést proti takovému zpracování námitku, a to písemně.

Právo podat stížnost

Subjekt údajů má vždy právo obrátit se na příslušný dozorový orgán se stížností. Tímto dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo na odvolání souhlasu

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat. Odvolání musí být písemné, srozumitelné a určité.

Automatizované zpracování a profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování dat včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.

6. Uplatnění jednotlivých práv
Práva uvedená v 9. bodě těchto zásad může subjekt údajů uplatnit písemně na adrese Táborská 922/21, Mladá Boleslav, 293 01 nebo na elektronickou adresu info@casec.cz